EN

Obchodní podmínky

In Czech version for Czech Republic customers. Contact us for Conditions to your country.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Viaconn Technology, a.s., Na Výšince 748, 15300 Praha, IČ: 28302915, DIČ: CZ28302915 jsou platné v aktuálním znění a závazné.

Vymezení pojmů

Viaconn Technology, a.s., Na Výšince 748, 15300 Praha, IČ: 28302915, DIČ: CZ28302915 (dále jen ”Poskytovatel”)

Uživatelem je každá osoba, která navštíví Servery poskytovatele Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Poskytovatel identifikuje jím provozované servery (dále jen provozované servery, nebo Servery) viditelným označením Názvu společnosti, fakturačními a identifikačními údaji, použitím značky Copyright © a letopočtem. Značky mohou být uvedeny v jakémkoliv pořadí, množství, částečně nebo vůbec.

Zákazníkem je každá fyzická osoba, právnická osoba, nebo jiný legislativně platný subjekt kompetentní objednávat služby, v doložitelném obchodním vztahu s Poskytovatelem.

Obchodním vztahem je uznaná objednávka Zákazníka Poskytovatelem, smluvní nebo jiný právní vztah, ze kterého vyplývají obchodní záměry.

Pracovní den je každý kalendářní den mimo sobotu, neděli, nebo státem uznané svátky.

Objednávka

Zákazník bere na vědomí, že objednávky služeb, které Poskytovatel nepotvrdí, nejsou považovány za závazné a nevyplývají z nich nároky nebo povinnosti ani jedné ze stran.

Zákazník bere na vědomí, že objednávky služeb, které Poskytovatel potvrdí, jsou závazné.

Potvrzení objednávky může být provedeno elektronicky emailem, automatizovaným systémem Poskytovatele, písemnou smlouvou, elektronicky podepsanou smlouvou, zprávou datové schránky, telefonicky. V případě telefonického potvrzení se považuje za závazné doložení potvrzení objednávky tehdy, je-li evidován odpovídající zápis o telefonickém rozhovoru zaměstnancem nebo kompetentním spolupracovníkem Poskytovatele ve vnitřním systému Poskytovatele.

Objednávka je považována za platnou i v případě, že je uskutečněna ze strany Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zákazníka uvědomit o ceně objednávky nejpozději ve chvíli jejího uskutečnění.

Platby

Pokud není písemně uvedeno jinak, za služby Poskytovatele platí zákazník předem na bankovní účet uvedený v platebním podkladu.

Datum úhrady pohledávky je považován den připsání celé platby na účet Poskytovatele.

Objednávka není považována za proplacenou, pokud eviduje Poskytovatel u Zákazníka i jiné, starší, neuhrazené, nebo ne-zcela uhrazené pohledávky. Úhrada pak bude připsána k těmto starším pohledávkám a objednávka nebude považována za poroplacenou.

Dodání

Poskytovatel do okamžiku plného proplacení objednávky nemá povinnost objednávku jakkoliv postupovat plnění.

Pokud není uvedeno jinak, začne Poskytovatel v plnění sjednaných úkonů objednávky po celkové úhradě bez prodlení v rámci provozní doby Poskytovatele.

Dodací lhůta je stanovena dle rozsahu objednávky v každé samotné objednávce. Pokud není uvedena, počítá se dodací lhůta poměrem 1 pracovní den za každých 500 CZK z ceny objednávky bez DPH, přičemž není nikdy kratší než 4 pracovní dny.

Forma dodání vyplývá z každé samotné objednávky, obvykle se provádí nahráním hotových komponent na server Zákazníka

Záruky

Poskytovatel, pokud není uvedeno jinak, poskytuje záruku 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na změny dodaného díla Poskytovatelem prováděné zákazníkem

Záruka se nevztahuje na nefunkčnosti způsobené nekompatibilitou zařízení (serverů) na kterých je dodané dílo či jeho části umístěno, pokud se nejedná o Server poskytovaný Poskytovatelem.

Vrácení, odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Zákazník může zrušit objednávku pouze se souhlasem Poskytovatele.

Zákazník nemá nárok na vrácení peněz za vrácené dílo Poskytovateli.

Odpovědnosti stran

Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Při jejím oznámení se zavazuje Poskytovatel i Zákazník postupovat dle následujících kroků:

 1. Zjištění závady musí být oznámeno písemně, emailem, nebo telefonicky
 2. Zjištěná závada musí být specifikovaná jasně a konkrétně
 3. Jako potvrzení oznámení o závadě se považuje pouze jednoznačné potvrzení ze strany Poskytovatele.
 4. V jiném případě se závada považuje za neoznámenou a tudíž Poskytovatelem nezjištěnou.

Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení Poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

Poskytovatel se zavazuje do 5 pracovních dní podat Zákazníkovi zprávu o stavu řešení problému.

Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat jako závadu v záruční lhůtě jakoukoliv závadu třetích stran, na jejichž zavinění nebo nápravu nemá přímý vliv.

Záruka se neposkytuje na špatné nastavení systémové části aplikace zákazníkem, způsobující částečnou nebo plnou nefunkčnost aplikace.

Záruka na internetovou aplikaci zaniká:

 1. Zásahem zákazníka jiným než běžně uživatelským
 2. Zásahem zákazníka do konfigurace serveru
 3. Nadměrným zatížením serveru
 4. Užitím jiných než dodaných aplikací pro přístup k serveru

V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to dopisem, faxem nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.

V případě, že během kalendářního měsíce bylo 3 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení měsíčního poplatku. Současně má právo na ukončení smlouvy bez jakýchkoliv dalších závazků k poskytovateli. Poplatky se vrací formou jejich odečtení z nejbližší platby uživatele nebo navýšením období pro využívání služeb.

Vyloučení odpovědnosti a vyložení nároku na náhradu škody, převzetí odpovědnosti zákazníkem

Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované Poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán a zákazník za tuto činnost nese plnou zodpovědnost.

Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit Poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě Poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu služeb nebo k okamžitému zastavení přístupu k zákazníkovu poštovnímu účtu. Poskytovatel je oprávněn omezit technickými prostředky množství a velikost odesílaných e-mailů a kdykoliv smazat bez upozornění ještě neodeslané, opakující se e-maily z jedné adresy, které budou zatěžovat servery nebo omezovat služby pro ostatní uživatele.

Zákazník je povinen nevyužívat Poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě Poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

Zákazník souhlasí se svou plnou zodpovědností:

 1. za zboží či služby nabízené či prodávané v internetové aplikaci
 2. za šířené a poskytované informace
 3. za škody způsobené provozem aplikace třetím stranám
 4. za změny poruchy škody způsobené jiným než běžně uživatelským užitím aplikace
 5. za zásah do konfigurace serveru neprovedené Poskytovatelem
 6. za nadměrné zatížení serveru vlivem překročení množství přenositelných dat
 7. za užití jiných než dodaných aplikací
 8. za zpracování a ochranu osobních údajů vložených do aplikace
 9. za plnění všech zákonných náležitostí spojených s obory podnikání a provozem internetových aplikaci s nimi spojených zákazníkem
 10. za užití všech informací ke kterým se vztahují jakákoliv práva, zejména autorská práva a za užití obchodních značek.

Jakékoli porušení uvedených článků, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku Poskytovatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání zákazníka v rozporu se zákony České republiky, s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných na virtuálním serveru zákazníka, není v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.

Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osoby ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací zákazníkem.

Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení Poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat zákazníka i přes to, že jsou zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti se závadami nebo nefunkčností služby.

Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel, jakožto provozovatel internetových Serverů, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám a serverovým aplikacím.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Poskytovatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce dalšími stranami. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Poskytovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje objednávající Poskytovateli, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednávající dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ochrana osobních údajů

Při ochraně Vašich osobních údajů nám svěřených postupujeme v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu se zněním zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Shromažďování údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání našich produktů a služeb, vyžádání informací o produktech či jiných službách.

Budeme také shromažďovat údaje o vaší návštěvě na našich internetových stránkách. Tato data nejsou osobní a neidentifikují vaši osobu. Mohou zahrnovat stránky, které navštěvujete, a produkty a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle vašich potřeb. Tyto údaje jsou klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem.

Kontaktujte svůj magento team ještě dnes

Sdělte nám Vaše požadavky, nebo představy a my Vám do 24 hodin vypracujeme závaznou cenovou nabídku.